Demo TKCSDL

Dưới đây là các nhóm đã đưa tài nguyên của mình lên web để chia sẻ với lớp:

  1. MoonRaider demo về sử dụng Java
    http://my.opera.com/IHNEL/blog/2009/05/31/demo-basic-java-with-netbean-6-5
  2. MAL_DB demo về lớp truy uất đa HQTCSDL bằng .Net có thể dễ dàng mở rộng
    http://sites.google.com/site/thietkecsdl/bai-demo-thiet-ke-csdl-nhom-mal_db
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: