Posts Tagged ‘.net’

7 Freely available E-Books/Guides I found essential for .NET Programmers and Architects : Amazedsaint’s .net journal

7 Freely available E-Books/Guides I found essential for .NET Programmers and Architects : Amazedsaint’s .net journal.

Advertisements

Demo TKCSDL

Dưới đây là các nhóm đã đưa tài nguyên của mình lên web để chia sẻ với lớp:

  1. MoonRaider demo về sử dụng Java
    http://my.opera.com/IHNEL/blog/2009/05/31/demo-basic-java-with-netbean-6-5
  2. MAL_DB demo về lớp truy uất đa HQTCSDL bằng .Net có thể dễ dàng mở rộng
    http://sites.google.com/site/thietkecsdl/bai-demo-thiet-ke-csdl-nhom-mal_db